Fundusze Unijne

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu:

Wdrożenie nowych i innowacyjnych usług w branży medycznej jako sposób na utrzymanie i wzrost konkurencyjności Firmy oraz przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii.

 

Celem projektu jest utrzymanie konkurencyjności Firmy na rynku oraz umożliwienie jej dalszego rozwoju poprzez podjęcie działań w kierunku:

-wprowadzenia do oferty innowacyjnej usługi karboksyortorehabilitacji,

-wprowadzenia do oferty nowych usług - artroskopii i szkoleń.

 

Osiągnięcie w/w celu możliwe będzie poprzez realizację inwestycji związanej z zakupem nowoczesnych urządzeń:

- zestawu do artroskopii,

- lampy operacyjnej z kamerą,

- autoklawu parowego,

- sterylizatora plazmowego,

- myjni narzędziowej,

- myjni endoskopowej,

- projektora multimedialnego.

Projekt przyczyni się do utrzymania miejsc pracy oraz wzrostu zatrudnienia.

Wartość projektu: 941 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 799 850,00 PLN

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

Szanowni Państwo

W związku z realizacją projektu pn. „Wprowadzenie na rynek nowatorskiego algorytmu diagnostyki i leczenia zaburzeń krążenia obwodowego szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Firmy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP Beneficjent - Buszka-Wieprzycka Kamilla NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM ZDROWIA SANVITA zamierza udzielić zamówienia na dostawę KOMORY HIPOKSYJNEJ.

W związku z powyższym, celem doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia oraz pozacenowych kryteriów oceny ofert, zapraszamy do udziału w konsultacjach rynkowych. Zaproszenie kierowane jest do wykonawców oferujących dostawę powyższego sprzętu. Konsultacje zostaną przeprowadzone w siedzibie Beneficjenta, adres: ul. Kazimierza Wielkiego 13, 44-194 Knurów i połączone będą z przeprowadzeniem wizji lokalnej pomieszczeń przeznaczonych na instalacje systemu.

Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w konsultacjach winni przesłać zgłoszenie do dnia 28.01.2021 r. na adres e-mail: biuro@sanvita.pl. Spotkania z wykonawcami, którzy potwierdzą chęć uczestnictwa odbędą się po wcześniejszym ustaleniu indywidualnego terminu w dniach 01 – 05.02.2021 r.

Osoba do kontaktu:

Kamilla Buszka Wieprzycka, tel. 509 441 515

 

 

BUSZKA-WIEPRZYCKA KAMILLA NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM ZDROWIA SANVITA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Dzienny Dom Opieki Medycznej Sanvita”.

Celem projektu jest: utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Knurowie. Idea projektu półstacjonarnej formy usług opiekuńczych zakłada opiekę dzienną nad osobami niesamodzielnymi oraz poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania tych osób. Ośrodek będzie także spełniał funkcje socjalną, edukacyjną, aktywności ruchowej i terapii zajęciowej. Działania te przyczynią się do dezinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze złym stanem zdrowia. W ramach utworzenia DDOM w Knurowie, realizowane będą Indywidualne Programy Wsparcia, które zostaną poprzedzone całościową ocenę geriatryczną lub wielowymiarową pogłębioną diagnozą stanu psychofizycznego uczestników projektu. Do Dziennego Domu Opieki przyjętych zostanie 60 osób niesamodzielnych z powiatu gliwickiego.

Planowane efekty projektu to:

- objęcie 60 osób wsparciem w ramach funkcjonowania Domowego Domu Opieki Medycznej (m.in. rehabilitacja, terapia zajęciowa, konsultacje medyczne i dietetyczne, wsparcie z zakresu zdrowia psychicznego).

- wspartych 20 miejsc w programie świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu.

Wartość projektu: 1 295 926,56 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 101 537,57 zł

 

 

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek nowatorskiego algorytmu diagnostyki i leczenia zaburzeń krążenia obwodowego szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Firmy.

Celem projektu jest wdrożenie nowatorskiego algorytmu postępowania diagnostycznego i leczniczego zaburzeń krążenia obwodowego oraz wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi diagnostyki i leczenia niedokrwienia obwodowego poprzez spersonalizowaną rehabilitację w warunkach hipoksji.

Osiągnięcie w/w celu możliwe będzie przez realizację inwestycji związanej z zakupem:

- komory hipoksyjnej,

- aparatu do USG,

- zestawu do badań spioergonometrycznych,

- zestawu do treningu krążeniowego,

- zestawu do stabilometrii i dynamografii,

- urządzenia do izokinetyki,

- aparatu do pomiaru bioimpedencji z wagą,

- aparatu do fali uderzeniowej,

- aparatu do głębokiego przekrwienia za pomocą prądu RF,

- urządzeni do treningu oporowego mięśni,

- aparatu do stymulacji mięśni dna miednicy,

- zestawu do produkcji wkładek.

- urządzenia do pomiaru ABI

Zakupione urządzenia umożliwią dywersyfikację oferty, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej Firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 1 977 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 889 650,00 PLN

 

 

Projekt realizowany w ramach Działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia w medycynie rekonstrukcyjno-regeneracyjnej szansą na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego w zakresie pozyskiwania i transferu komórek tłuszczowych lub komórek macierzystych i wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług w zakresie medycyny rekonstrukcyjno-regeneracyjnej.

Osiągnięcie w/w celu możliwe będzie przez realizację inwestycji związanej z zakupem:

-urządzenia do poboru komórek tłuszczowych i separacji komórek macierzystych w jednym zamkniętym systemie,

 -systemu do zabiegów liposukcji RF,

-USG wysokiej częstotliwości i rozdzielczości.

Zakupione urządzenia umożliwią dywersyfikację oferty, co przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej Firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 830 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 373 500,00 PLN

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt: Wzrost konkurencyjności i rozwój ośrodka Sanvita w Knurowie poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług laserowej terapii endożylnej EVLA dla pacjentów wykluczonych obecnie z innych metod leczenia.

Beneficjent: Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia SANVITA Kamilla Buszka-Wieprzycka

Wartość projektu: 157.700,00 PLN Wartość dofinansowania: 84.000,00 PLN  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013  

Projekt: Rozszerzenie działalności poradni rehabilitacyjnej w ośrodku SANVITA w Knurowie poprzez zakup specjalistycznego sprzętu celem podniesienia konkurencyjności.

Beneficjent: Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia SANVITA Kamilla Buszka-Wieprzycka

Wartość projektu: 377 545,00 PLN Wartość dofinansowania: 199 999,95 PLN  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt: Wzrost konkurencyjności ośrodka Sanvita w Knurowie przez wprowadzenie nowych usług z zakresu medycyny estetycznej.

Beneficjent: Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Sanvita Buszka-Wieprzycka Kamila

Wartość projektu: 364 800,00 PLN Wartość dofinansowania: 199 995,00 PLN Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach RPO WSL 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl